Ex – Grundläggande information

Explosioner kan orsaka allvarliga skador eller ännu värre, förlust av liv. Explosiv atmosfär kan orsakas av brandfarliga gaser, dimmor, ångor eller brännbart damm. Vid tillräcklig koncentration av något av ämnena, blandat med luft, är en tändkälla allt som behövs för att orsaka en explosion.

Det finns övre och nedre gränser för koncentrationen av ämnen (gas eller damm) i luft som avgör risken för att en explosion ska utlösas. När det gäller damm spelar partikelstorleken en viktig roll, mindre partiklar är farligare än stora.

De två vanligaste metoderna att förhindra explosion är att förhindra utsläpp av farliga ämnen, som kan ska­pa explosiv atmosfär, och förhindra tändkällor. Det senare ställer höga krav på de instrument som install­eras i eller ansluts till explosiv atmosfär vilket lett till behov av regelverk. Det gäller alltså att välja utrustning med åtminstone tillräckligt hög skyddsnivå för den explosiva atmosfär som finns i ett område.

Lagar och standarder för Ex

Reglerna är en kombination av lagar och standarder. I Europa finns lagunderlag i form av två EU-direktiv för ATEX, ett för utrustning (2014/34/EU) och ett för arbetsmiljö (1999/92/EG), gällande explosiv atmosfär.  Det internationella certifieringssystemet IECEx används tillsammans med lokala lagar för att reglera utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för explosiv atmosfär. I övriga världen finns liknande system som t.ex. NEC med FM, UL eller CEC med CSA för Nordamerika och NEPSI för Kina.

Explosionsskyddsdokument

Enligt ATEX Användardirektivet måste alla anläggningar sammanställa ett så kallat explosionsskyddsdokument. Det ska innehålla riskanalyser, klassningsplaner, förteckning över brandfarliga vätskor, gaser och damm samt rutiner för hur explosionsrisken elimineras.

Klassning av riskområden

För att underlätta definitionen av explosionsskyddad utrustning klassas riskområdena för gas in i
zon 0-2 och för damm i zon 20-22 där siffrorna beskriver hur ofta det finns risk för en explosiv atmosfär.

Zoner i en explosiv miljö - zon 0-2
Riskområde hur ofta explosiv atmosfär förväntas förekomma Riskområde, benämning
Gasatmosfär Dammatmosfär
Ständigt, långvarigt eller ofta Zon 0 Zon 20
Tillfälligt i normal drift Zon 1 Zon 21
Sällan och kortvarigt Zon 2 Zon 22
Övrigt – Säkert område Ingen explosiv gas eller damm förekommer
Explosiv miljö - Vad krävs för en explosion

Instrumentmärkning

För att säkerställa att behörig utrustning installeras i riskområde har ett regelverk tagits fram för att märka dessa. Nedan visas en KROHNE INOR produktetikett där ATEX-relaterad märkning är förtydligad undertill.

Instrumentmärkning för Ex produkter

1. Anger vilket organ som utfärdat ATEX-certifikatet, i detta fall tyska PTB, och vilket år det gjordes för produkten. Därefter kommer certifikatnummer.

2. X = Villkor för säker användning, se certifikat
U = Ex-komponent som kräver tilläggscertifiering

3. Ex = Ex-skyddad utrustning

4. Anger typ av skydd. Nedan anges endast de former som är aktuella för temperaturgivare.

Kod Område Skyddsnivå Zon
d Explosionstät kapsling Gb/EPL2 1, 2
e Höjd säkerhet Gb/EPL2 1, 2
ia Egensäkert utförande Ga/EPL1 0, 1, 2
ib Egensäkert utförande Gb/EPL2 1, 2
ic Egensäkert utförande Gc/EPL3 2
n Icke tändande Gc/EPL3 2

5. Explosionsgrupper
Brandfarlig vara indelas i explosionsgrupp IIA, IIB eller IIC efter vid vilken energi de kan antändas genom gnistor resp. deras förmåga att slå en flamma genom en spalt.

Grupp Område Provningsgas/dammtyp
I Gruvdrift (Gas och damm) Metan
IIA Övriga områden Gas Propan
IIB Övriga områden Gas Eten
IIC Övriga områden Gas Acetylen och vätgas
IIIA Övriga områden Damm Brännbara dammpartiklar större än 0,5 mm
IIIB Övriga områden Damm Icke ledande dammpartiklar mindre än 0,5mm
IIIC Övriga områden Damm Ledande dammpartiklar

6. Temperaturklasserna T1 till T6 anger vilken maximal yttemperatur som utrustningen får ha för att inte tända omgivande gas.. Det innebär att antändningstemperaturen för gasen skall vara högre än utrustningens yttemperatur. I tabellen nedan visas vilken högsta temperaturer som gäller för de olika temperaturklasserna.

Klass Temperatur
T1 450 °C
T2 300 °C
T3 200 °C
T4 135 °C
T5 100 °C
T6 85 °C

7. ’G’ för gas och ’D för damm. Därefter a, b eller c beroende på vilken skyddsnivå utrustningen har, a är bäst. Det ger in fingervisning om inom vilka zoner utrustningen kan användas (se punkt 4).

8. Inträngningsskydd enligt IEC 60529 t.ex.
IP 54 – Dammskyddad – Striltät
IP 65 – Dammtät – Spolsäker
IP 68 – Dammtät – Tryckvattentät

9. Innehar även ett Ex certifikat för IECEx med certifierande organ, årtal och certifikatnummer

10. Utrustningsgrupp
I = Gruvutrustning
II = Övrigt

11. Kategori = skyddsnivå (efter – anges de zoner som utrustningen oftast kan användas i)
1 – Zon 0, 1, 2
1 / 2  – Kan verka som skiljevägg mellan Zon 0 och Zon 1 (skyddsficka i processkärlets vägg)
2 – Zon 1, 2
3 – Zon 2

12. Atmosfär
G = Gas
D = Damm

13. Maximal spänning, Ui, ström, Ii, och effekt, Pi, som utrustningen får matas med.

14. De maximala värdena för intern kapacitans, Ci, och induktans, Li.

15. Det certifierande organ som har tillsyn över tillverkningsprocessen för instrumenten enligt Annex IV i direktivet 2014/34/EU. I detta fall UL DEMKO, Notified Body nummer 0539.

16. ATEX-symbolen för Ex, beskriven i riktlinjer för direktivet 2014/34/EU.