Integritetspolicy

1. Allmänt

Inor Process AB (INOR), organisationsnummer 556346-9385, vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR) som gäller inom EU/EAA.
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. INOR har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

2. Personuppgiftsansvarig

INOR är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av, eller på uppdrag av, INOR. Information om hur du kontaktar oss finns i avsnitt 8.

3. När samlar vi in personuppgifter?

INOR samlar in personuppgifter om dig när du:

  • Är i eller startar en aktiv affärsrelation med INOR
  • Anmäler dig som prenumerant på något av INORs nyhetsbrev,
  • Gör en intresseanmälan till något av INORs produkter eller tjänster,
  • Av någon anledning kontaktar kundtjänst, eller
  • Om det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och INOR.

INOR använder också cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig eller den utrustning du använder.

4. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen, dock längst 12 månader efter avslutad affärsrelation. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen.

5. Varför behandlar INOR uppgifter om dig?

INOR behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar INOR personuppgifter i syfte att hantera pågående affärsrelation, genomföra och administrera intresseanmälningar, säljaktiviteter, garantiåtaganden och felavhjälpning.

6. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

INOR kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för INORs räkning, exempelvis IT-leverantörer, samarbetspartners och koncernbolag. Om personuppgifter förs över till ett land utanför EU/EES kommer INOR tillse att sådan överföring sker på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lag.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata INORs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

7. Förändringar av Integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Om INOR genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer INOR att informera dig via e-post innan ändringarna träder i kraft. Aktuell integritetspolicy kommer även finnas publicerad på INORs webbplats.

8. Rätt att begära information, rättelser mm

Om du inte vill att INOR behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till INOR. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev.

Du har rätt att erhålla information om vilka personuppgifter som INOR behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Om du vill begära registerutdrag, eller har några frågor om hur INOR behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på marketing@inor.se.