Minskning av mängden spolningsgas med 80 % vid temperaturmätning i kupolugn

I en kupolugn värms luften upp till ca 1300 °C innan den släpps in i masugnen i ett stålverk. Temperaturen på de eldfasta stenarna mäts optiskt med hjälp av pyrometrar. Dessa är monterade på kupolen av den heta masugnen. Ofta används två redundanta pyrometrar som installeras parallellt i en skyddsanordning. Pyrometrar används för att mäta temperatur beröringsfritt upp till 3500°C.

Moderna tvåfärgspyrometrar ger tillförlitliga mätvärden

På grund av de extrema förhållandena ställs höga krav på mätsystemet. Installationen är utsatt för yttre väderförhållanden och beroende på geografiskt område kan omgivningstemperaturen ligga mellan -40 °C och +80 °C. Höga dammkoncentrationer kan förekomma i kaminen. Därför används moderna pyrometrar som fungerar enligt tvåfärgsmätningsmetoden. Dessa är i stort sett okänsliga för dessa typer av störningar. En försvagning av den infraröda strålningen på grund av damm eller rök i synfältet eller en förorening av synfönstret leder direkt till en minskad temperaturindikering med en konventionell enfärgspyrometer. En tvåfärgspyrometer ger tillförlitliga mätvärden även vid en signalförsvagning på 90 %.

Med pyrometerkonceptet har man lyckats minska gasmängden med minst 80 %

För att hålla skyddsglaset och siktröret fria från föroreningar blåses kväve in genom ett munstycke. På grund av de två driftstillstånden i kupolugn under uppvärmningen av lagringsstenarna och under genereringen av varmluft varierar trycket i kupolugnen mellan normalt tryck och ett övertryck på upp till 5 bar. Kväveförbrukningen är följaktligen hög för att generera det nödvändiga mottrycket. Tack vare en egentligen enkel men genial uppfinning har KELLER ITS lyckats minska gasmängden med minst 80 %. För detta ändamål installeras en hålöppning med två öppningar mellan monteringsflänsen på kupolugnen och den mekaniska ventilen, s.k. “Pinhole” – lösning. Genom att minska den fria öppningen förbättras också rengöringseffekten avsevärt. Vid läckage i monteringsventilen gör den perforerade skärmen också att betydligt mindre farlig varm gas kan komma ut ur kupolugnen vid ett funktionsfel.

En fläns med ett visningsfönster per pyrometer är monterad för trycktät förslutning. En pneumatisk ventil stänger öppningen till kaminen i händelse av tryckförlust i spolgasen, strömavbrott eller en otillåtet hög omgivningstemperatur. Detta för att förhindra att mätsystemet skadas av läckande varm luft vid temperaturer på upp till 1 300 °C.

Pyrometrarna mäter temperaturen på de eldfasta stenarna som finns på gallret i kaminen inuti kupolen.

“Pinhole”- lösningen minskar kväveförbrukningen med 80 %.

Plug & Play-mätningssystemet består av två pyrometrar, ett spolskåp med elektriska och pneumatiska styrelement och fästen med skyddshuvud, fläns med tryckbeständigt fönster, ett spolgasmunstycke, pneumatiska ventiler, manuell ventil och hålfäste.